Minigolfplatz Hasenheide

Spelregels

International Midgetgoff-Bond
– Korte samenvatting voor mitgetgolf –
1. Doel van het spel is de bal met zo weing mogelijk slagen vanaf de afsieg in de hole te spelen.

2. Voor het bespelen van een baan is maar een bai toegestaan.
3. De bal mag alleen door een slag met de stick voortbewegen worden en mag alleen gespeeld worden als hij stilligt.

4. Elke slag teit als een punt. Heeft de bal na 6 punten de hole nlet bereikt, dan wordt nog een extra punt berekend. Het hoogst aantal punten voor een baan is 7.

5. De banen moeten worden bespeeld in de volgorde 1 t/m 18.

6. Bij iedere baan moet de bal bij het begin van het spel, of bij het niet korrekt passeren van de hindernis, vanaf de afs-lagmarkering gespeeld worden. Bij banen zonder hindernis moet de bat ook vant de afslag gespeeld worden ais de bal hierachter terug loopt. In alle andere gevallen geidt:

a) Verlaat de bal nadat hij een hindernis op korrekte wijze heeft gepasseerd de baan, dan wordt de bal daar neer-gelegd waar hij de baan verlaten heeft. Zonder bereke-ning van een strafpunt.

b) Blijft de bal tegen een hindernis of baanrand liggen, dan mag hij haaks worden uitgelegd: vanaf de hindernis 30 cm in de speeirichting, in alle an-dere gevallen 20 cm.

c) Blijft de bal in een hindernis liggen. dan moet hij worden uitgelegd in de richting van waariut hij is gekommen.

7. Indien een bal alleen vanaf de afslag gespeeld mag worden, dan moet iedere slag vanaf de afslag worden uitcevoerd.


Et mag niet op de banen gelopen worden. De directie is nit aansprakelijk voor welke schade ook die tijdens het verblijf op de baan, zou kunnen ontstaan! Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een gelding entreebe-wijs en zich te houden aan de spelregels.